A marketing működése

„Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

A kereskedelem a kiskereskedelemben elérhető áruk és / vagy szolgáltatások promóciója. A kereskedelem magában foglalja a mennyiségek meghatározását, az áruk és szolgáltatások árának meghatározását, a kiállítási minták létrehozását, a marketing stratégiák kidolgozását és a kedvezmények vagy kuponok létrehozását. Általánosabban véve, az értékesítés magára a kiskereskedelmi értékesítésre utalhat, azaz az áruk végfelhasználói fogyasztóknak történő biztosítására.

Az értékesítési ciklusok specifikusak a kultúrákra és az éghajlatra. Ezek a ciklusok beilleszthetik az iskolai menetrendeket, és tartalmazhatják a regionális és szezonális ünnepeket, valamint az időjárás várható hatásait.

A kiskereskedelem különféle szempontjai alapján a kereskedelem eltérő és pontosabb meghatározásokat vehet igénybe. Például, a marketingben az értékesítés utalhat egy termék, imázs vagy márka felhasználására egy másik termék, imázs vagy márka eladására.

Mivel a kiskereskedők lehetnek és nem is az általuk értékesített áruk gyártói, az összes értékesítés bruttó értékének mérése betekintést nyújt a vállalat teljesítményéhez. Ez különösen igaz az ügyfelek közötti piacon, ahol a kiskereskedő harmadik fél mechanizmusaként működik a vevők és az eladók összekapcsolásakor, anélkül, hogy ténylegesen részt venne.

A kereskedelem értékesítést nyújthat a szállítmányozási ágazat kiskereskedőinek is, mivel soha nem hivatalosan vásárolják meg készletüket. Annak ellenére, hogy az elemeket gyakran egy társaság kiskereskedelmi telephelyén találják, az üzlet más személy vagy szervezet áruinak vagy tulajdonának felhatalmazott viszonteladójaként működik, gyakran díj ellenében. Általában soha nem lesznek a tételek valódi tulajdonosai, mivel az a személy vagy szervezet, aki az árut feladásra helyezte, visszaküldheti és igényelheti a terméket, ha úgy dönt.

A bruttó áru értéke az áruk teljes értéke, amelyet egy adott időtartam alatt az ügyfelek közötti cserehelyen értékesítettek. Ez az üzleti növekedés vagy a webhely használatának mértéke mások tulajdonában lévő áruk eladására vonatkozik.

A kereskedelem általában a kiskereskedelmi láncokon belül változik, de nagyban függ, az ország régióitól.

A világ minden táján a kereskedelem aktualitása frissül. A kereskedelem szerepe és szabályai fejlődnek. A fő kereskedők, akik korábban főleg a termékek kiválasztásával és bemutatásával foglalkoztak, ma már szélesebb körű elszámoltathatósággal és nehezebb tapasztalattal bírnak az ügyfelek tapasztalataival, valamint a formatervezés és a tehetség fejlesztésével kapcsolatban a megjelenítéshez és a marketingtervezéshez.

Mivel a fogyasztói hozzáértés növekszik, és a technológia ilyen hatalmas szerepet játszik a kereskedelemben, a vállalatoknak fenn kell tartaniuk a fogyasztói elvárásokat. Az innovációnak és a kísérletezésnek központi szerepe van a kiskereskedők értékesítési stratégiáiban.

A szolgáltató cégek és az értékesítő társaságok közötti különbség a következők. Ahogy a neve is sugallja, egy értékesítő társaság tárgyi eszközöket értékesít a fogyasztók számára. Ezeknek a vállalkozásoknak a költségei, például munkaerő és anyagköltségek merülnek fel a termékek bemutatása és végső soron történő értékesítése során. A szolgáltató cégek nem árusítanak eszközöket jövedelemszerzés céljából, inkább szolgáltatásokat nyújtanak olyan ügyfeleknek, akik értékelik innovációjukat és szakértelmüket. Szolgáltató cégek például a tanácsadók, könyvelők, pénzügyi tervezők és biztosítási szolgáltatók.

Dél-Alföld vidéki, elsősorban hátrányos helyzetű területeinek (kis) vállalkozásaira, önálló emberi erőforrásaira, helyi önkormányzatokra és civil szervezetekre kívánjuk fókuszálni a kialakított marketingszolgáltatási csomagot.

A vidéki, kevésbé kedvező helyzetű térségek ötletgazdag vállalkozásainak is korszerű marketingismeretekre van szükségük, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat megfelelő nagyságú vevőkörhöz eljuttathassák. Fejlődőbb térségekhez hasonló evidens viszonyrendszereket itt ki kell építeni, fel kell kutatni a lehetséges partnereket. Sok esetben ezen reális igényt maguk a vállalkozások is nehezen ismerik fel, illetve, ha fel is ismerik, a marketingismeretek megszerzését bonyolult feladatnak tartják, idegenkednek tőle vagy szűkös forrásaikból nem áldoznak erre a területre a megtérülés feltételezett hiánya miatt. A vállalkozások így nem tudnak a meglévő helyzetükből, lehetőségeikből kitörni és ezt logikusan alá is tudják támasztani tudás- és forráshiányra hivatkozva.

A projekt abban kíván segíteni, hogy elérhető árfekvés mellett olyan differenciált tudásanyagot biztosítson, amelyben mind az üzleti ismeretek és az iskolázottság alacsonyabb szintjén lévők, mind a marketinget valamilyen szinten már gyakorlók új képességekhez jussanak. A projektet alkotó oktatási és médiaszolgáltatás révén a vállalkozások pszichés és kognitív képességeinek megfelelő módszertannal fejleszthetik a saját marketingképességeiket, illetve egy idő után akár saját lábra is állhatnak.

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
Európai Unió Európai Szociális Alap

Piaget játékelmélete

Gravitab készségfejlesztő játék

A GraviTab fejlesztőjátékhoz kapcsolódó cikksorozatunkban a játék és a legkomplexebb értelemben vett emberi egészség viszonyát kívánjuk megvilágítani, külön hangsúlyozva a játék és a mentális állapotfelmérés lehetséges összefüggéseit. A játszás folyamata, mint spontán, örömteli, nem rutinszerű tevékenység, kiváló lehetőséget teremt a koncentráció, a szenzomotoros képességek, és egyéb nehezen mérhető területek vizsgálatára. A játék és a játszás képessége ideális esetben egész életében elkíséri az embert. Gyermekek esetében a szellemi és fizikai fejlődés fontos komponense. Felnőttkorban az aktív kikapcsolódás, a regeneráció lehetőségét nyújtja. Idős korban a mentális állapot megóvását segíti elő.

Előző írásunkban megemlítettük Jean Piaget nevét, mint azét a pszichológusét, aki megalapozta a gyermekjátékok fejlődéslélektanát. Vele párhuzamosan Donald Winnicott angol gyermekorvos ugyanezt a tematikát a nevelés- és fejlődésproblémákra, a kudarcokra, mentális defektekre, a pszichikus tévutak eredetére fókuszálva közelítette meg, fontos kiegészítő fogalmakkal bővítve a Piaget-vel fellendült idevágó szakirodalmat. A kisgyermekkori játékokat illető vizsgálati eredményekhez azért térünk még időnként vissza cikkeinkben,  mert a gyermekkori fejlemények különböző esettípusai alapozzák meg, mi történik később. Hiszen nem jut el mindegyik iskolásfiú és mindegyik kislány odáig, hogy érdeklődéssel, szívesen vehessen a kezébe digitális fejlesztőjátékokat – és a különböző irányú/tárgyú játékképtelenségeknek korántsem csak neurobiológiai károsodás lehet az oka. De a nagy többség körén belül is, amely többé-kevésbé rákaphat a fejlesztőjátékokra, ideértve a mobiltelefonos alkalmazásokat, megvan a nem csupán alkati magyarázata a játékválasztásban mutatkozó viszonylagos idegenkedéseknek.

                Piaget a csecsemő- kisded- és kisgyerekkori játszást elsődlegesen adaptív (alkalmazkodási) tevékenységnek fogta fel, amelynek során a kicsinyek önmagukat is „gyűjtik” illetve védik, vagyis nem létezésük feloldására törekszenek, hanem megkísérlik a saját kívánásaikat-vágyaikat és csekély tapasztalatukat összeegyeztetni a külvilággal. Az alkalmazkodás folyamata kettős: asszimilációs (hasonulásos) jellegű és emellett akkomodációs (idomulásos) jellegű. A felnőttkori pszicho-sémák párhuzamot mutatnak ezzel a kettősséggel (például: felismerés – újat tanulás). Az asszimilációs és akkomodációs vonás kettősége végigkíséri a gyermekévek játékait, de időszakonként más arányképletekben, illetve egy-egy időszakon belül is megjelölhető, hogy mely játéknál melyik vonás az erősebb, és mely megjelenési forma által érvényesül, mert többféle asszimilációs és többféle akkomodációs forma különböztethető meg.  A kétéves korig űzött explorációs foglalatosságok („gyakorlójátékok”, a viselkedés-ismételgető, apró szenzomotoros jártasságokhoz vezető játszás példái) többnyire inkább asszimilációs természetűek, míg a másokat másoló, utánzó játékok dominánsan akkomodációsak. Tudnivaló, hogy utóbbiak szubjektív célja ekkor még egyedülien az utánzásképesség öröme.  Kétéves koron túl egyre több olyan dologra, illetve történésre tud gondolni a gyerek – például az alakzatépítő játszás folyamán is –, ami a környezetében éppen nincs jelen. Eljön a szimbolikus avagy mintha-játékok ideje, amikor az utánzás fantázia- és beszédigényes szerepjátékokká bontakozik. (A szimbolikus játszásnak vannak kétéves kor előtti előzményei, előképei is, amikor elemei egyelőre csak árnyalják, összetettebbé teszik a még nem szimbolikus játszást). Majd a kisiskolás korba történő beérés meghozza a műveleti játékok hajlamát, a szabályhasználó, vagy akár szabályokra, azok köré épített játék részben reproduktív, részben alkotó-kreatív gyakorlatát (gombháború-modell).

A GraviTab szenzomotoros fejlesztő játék az elmélyült koncentrációt igénylő manuális tevékenység és a több felhasználót összekapcsoló digitális világ előnyeit ötvözi. A GraviTab játék hardver része egy valós, kézzel fogható ügyességi játék, amiben a felhasználó a tábla megdöntésével – a kiválasztott feladattípusnak megfelelően – egy pályarendszerben közlekedtet egy fémgolyót. A feladatok kiadását és a játék végeztével az értékelést már egy okostelefonos alkalmazás végzi. Ez teszi lehetővé a készségfejlesztő játékban a mérhetőséget, a felhasználó azonos feladattípusban elért eredményének összehasonlítását a korábbi teljesítményével, illetve a GraviTab-bel játszó kortársaival. A GraviTab szenzomotoros fejlesztő játék a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú VEKOP-2.1.7-15-2016-00162 számú projekt keretében, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

A projektről bővebb információ a Gravitab oldalon érhető el.

Gravitab sensorimotor coordination
Gravitab Sensomotorische Koordination

(X)

Vállalkozásfejlesztés -Marketingmix avagy „4P”

„Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

A marketingmix, azok a kulcstényezők, amelyek részt vesznek egy áru vagy szolgáltatás marketingjében, úgymint, a termék, az ár, a hely és a promóció.

Neil Borden az 1950-es években népszerűsítette a marketing ötletét és azokat a fogalmakat, amelyeket később elsősorban marketingmixként más szóval „4P”-ként ismertek el. Borden reklámprofesszor volt a Harvard Egyetemen, és 1964-es “A marketing-ötlet koncepciója” című cikke mutatta be, hogy a vállalatok hogyan használhatják a reklám taktikákat a fogyasztók felkeltése érdekében. Borden elképzelései sokat befolyásolta az üzleti világot. Az ötleteket évekig fejlesztették és finomították.

Az internet, valamint a vállalkozások és a fogyasztók közötti fokozottabb integráció előtt a marketing-összetétel segített a vállalatoknak szem előtt tartani azokat a fizikai akadályokat, amelyek megakadályozták a termékek széles körű bevezetését. A marketingmix kiterjesztései közé tartoznak az emberek, a folyamat és a fizikai bizonyítékok, mint a termék forgalmazásának fontos elemei. Mindezeket a fogalmakat még ma is alkalmazzák a marketingben.

Mindezek után hogyan is működik a „4P”?

Az 1. P: A termék

A termék olyan árura vagy szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a vállalat az ügyfelek számára kínál. Ideális esetben egy terméknek teljesítenie kell egy bizonyos fogyasztói igényt, vagy annyira meggyőzőnek kell lennie, hogy a fogyasztók úgy véljék, hogy meg kell nekik venni. A sikeresség érdekében a marketingszakembereknek meg kell érteniük egy termék életciklusát, és az üzleti vezetőknek rendelkezniük kell egy tervvel, amely a termékekkel foglalkozik életciklusuk minden szakaszában. A terméktípus részben azt is diktálja, hogy a vállalkozások mennyit számolhatnak fel érte, hol kell elhelyezniük, és hogyan kell reklámozniuk a piacon.

 1. P: Az ár

Az ár az a költség, amelyet a fogyasztók fizetnek egy termékért. A marketingszakembereknek össze kell kapcsolniuk az árat a termék valós és észlelt értékével, de figyelembe kell venniük az ellátási költségeket, a szezonális engedményeket és a versenytársak árait. Bizonyos esetekben az üzleti vezetők emelhetik az árat, hogy egy termék inkább luxusnak tűnjön, vagy alacsonyabbá tegyék az árat, annak érdekében, hogy több fogyasztó próbálja ki a terméket.

A forgalmazóknak azt is meg kell határozniuk, hogy mikor megfelelő a leárazás. Az árengedmény néha több vevőt vonzhat, de azt a benyomást keltheti, hogy a termék kevésbé exkluzív vagy kevésbé luxus, mint, ha magasabb áron kínálnák.

 A „4P”-t a vállalkozások olyan kulcsfontosságú tényezők azonosítására használják, mint amilyeneket a fogyasztók tőlük kívánnak, hogy termékeik vagy szolgáltatásaik megfelelnek, vagy nem felelnek meg ezeknek az igényeknek, hogyan érzékelik termékeiket vagy szolgáltatásaikat a világban, hogyan különböznek egymással szemben, és hogyan működnek együtt az ügyfelekkel.

 1. P: A hely

Helyezési döntések körvonalazzák, hogy egy vállalat mikor értékesít egy terméket, és hogyan szállítja a terméket a piacra. Az üzleti vezetők célja, hogy termékeiket a legvalószínűbben vásárló fogyasztók előtt hozzák forgalomba.

Bizonyos esetekben ez utalhat egy termék egyes üzletekben történő elhelyezésére, de utalhat a terméknek az áruház kijelzőjén történő elhelyezésére is. Bizonyos esetekben az elhelyezés utalhat arra, hogy a terméket TV-műsorokon, filmeken vagy weboldalakon helyezik el, hogy felhívják a termékre a figyelmet, ám ez az elhelyezés átfedésben van a promócióval.

 1. P: A promóció

A promóció magában foglalja a reklámozást, a közönségkapcsolatot és a promóciós stratégiát. Ez kapcsolódik a marketing összetétel másik három pontjához, mivel egy termék népszerűsítése megmutatja a fogyasztóknak, hogy miért van rá szüksége, és miért kell fizetnie érte bizonyos árat. Ezenkívül a marketingszakemberek általában összekapcsolják a promóciós és elhelyezési elemeket, hogy elérjék alapvető közönségüket.

Például a digitális korban a „hely” és a „promóció” tényezők ugyanolyan online, mint offline. Pontosabban, ha egy termék megjelenik a vállalat weboldalán vagy a közösségi médiában, abban az esetben milyen típusú keresési funkciók indítják el a termék megfelelő, célzott hirdetéseit.

Dél-Alföld vidéki, elsősorban hátrányos helyzetű területeinek (kis) vállalkozásaira, önálló emberi erőforrásaira, helyi önkormányzatokra és civil szervezetekre kívánjuk fókuszálni a kialakított marketingszolgáltatási csomagot.

A vidéki, kevésbé kedvező helyzetű térségek ötletgazdag vállalkozásainak is korszerű marketingismeretekre van szükségük, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat megfelelő nagyságú vevőkörhöz eljuttathassák. Fejlődőbb térségekhez hasonló evidens viszonyrendszereket itt ki kell építeni, fel kell kutatni a lehetséges partnereket. Sok esetben ezen reális igényt maguk a vállalkozások is nehezen ismerik fel, illetve, ha fel is ismerik, a marketingismeretek megszerzését bonyolult feladatnak tartják, idegenkednek tőle vagy szűkös forrásaikból nem áldoznak erre a területre a megtérülés feltételezett hiánya miatt. A vállalkozások így nem tudnak a meglévő helyzetükből, lehetőségeikből kitörni és ezt logikusan alá is tudják támasztani tudás- és forráshiányra hivatkozva.

A projekt abban kíván segíteni, hogy elérhető árfekvés mellett olyan differenciált tudásanyagot biztosítson, amelyben mind az üzleti ismeretek és az iskolázottság alacsonyabb szintjén lévők, mind a marketinget valamilyen szinten már gyakorlók új képességekhez jussanak. A projektet alkotó oktatási és médiaszolgáltatás révén a vállalkozások pszichés és kognitív képességeinek megfelelő módszertannal fejleszthetik a saját marketingképességeiket, illetve egy idő után akár saját lábra is állhatnak.2019

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
Európai Unió Európai Szociális Alap

Már csak ebben a hónapban fizethetünk a régi 500 forintos bankjegyekkel

Régi 500 forintos bankjegy
Már csak ebben a hónapban, azaz 2019. október 31-ig fizethetünk a készpénzes vásárlásaink során a régi – 2018 előtt kibocsátott – 500 forintos bankjegyekkel, mert október végén a Magyar Nemzeti Bank bevonja a forgalomból azokat.

Mindez azt jelenti, hogy 2019. november 1-től már csak az idén februárban megjelent, megújított 500 forintos bankjegyekkel lehet fizetni, ugyanis ezt követően a kereskedők már nem kötelesek elfogadni a régi, bevont címleteket.

Fontos tudni, hogy a bevonási határnapig, azaz 2019. október 31-ig be nem cserélt régi bankjegyek nem veszítik el értéküket, mert ezt követően a “régi 500 forintos” minden bank- és postafiókban három évig, a jegybankban pedig húsz évig díjmentesen beválthatók – azonos címletű ­– törvényes fizetőeszközre.

A megújított 500 forintos bankjegyek a kibocsátásuk óta megfelelő ütemben terjedtek el a készpénzforgalomban. Ennek köszönhetően 2019. szeptember végéig az 500 forintos bankjegyeknek már több mint 60 százaléka újakra cserélődött.

A forint bankjegyekkel kapcsolatos változásokról, illetve a bevont fizetőeszközök átváltásával kapcsolatos tudnivalókról az MNB honlapjának Bankjegy és érme oldalán további naprakész, részletes információk érhetők el.

Forrás: MNB

A marketing fogalma – a vállalkozásfejlesztés alapja

„Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

A marketing olyan tevékenységekre utal, amelyeket egy vállalat, egy termék vagy szolgáltatás vételének vagy eladásának előmozdítása érdekében hajt végre. A marketing magában foglalja a termékek reklámozását, értékesítését és kiszállítását a fogyasztók vagy más vállalkozások számára. Egyes marketing tevékenységeket leányvállalatok végeznek egy vállalat nevében.

A szakemberek, akik egy vállalat marketing- és promóciós részlegeiben dolgoznak, a reklámozás révén arra törekszenek, hogy a legfontosabb potenciális közönség figyelmét felhívják. A promóciók meghatározott közönségnek szólnak, és magukban foglalhatják hírességek jóváhagyásait, fülbemászó mondatokat vagy szlogeneket, emlékezetes csomagolási vagy grafikai terveket és az általános médialehetőségeket.

A marketing, mint tudományág minden olyan tevékenységet magában foglal, amelyet a vállalat vállal, hogy új ügyfélre tegyen szert és vele kapcsolatot tartson fenn. A munka része a hálózatépítés a potenciális vagy korábbi ügyfelekkel is, ideértve a köszönő e-mailek írását, a golfozást egy leendő ügyféllel, a hívások és e-mailek gyors megválaszolását, valamint az ügyfelekkel való kávézást vagy étkezést.

A marketing legalapvetőbb célja, hogy egy vállalat termékeit és szolgáltatásait egyeztesse azokkal az ügyfelekkel, akik hozzáférést akarnak kapni ezekhez a termékekhez. A termék vevőhöz való illesztése végül biztosítja a jövedelmezőséget.

Fontos: A marketing minden olyan tevékenységet jelent, amelyet egy vállalat egy szolgáltatás vételének vagy eladásának előmozdítása érdekében végez.

A termék, az ár, a hely és a promóció a marketing négy pillére. A 4P más néven a marketingmix, együttesen alkotja azt az alapvető keveréket, amelyre a vállalkozásnak szüksége van egy termék vagy szolgáltatás forgalmazásához. Neil Borden az 1950-es években népszerűsítette a marketing ötlet és a 4P koncepcióját, melyek a termék, az ár, a hely és a promóció.

A termék olyan elemre vagy elemekre utal, amelyeket az üzleti tervek az ügyfelek számára kínálnak. A terméknek arra kell törekednie, hogy kielégítsen hiányt a piacon, vagy lehetővé tegye a már elérhető termék nagyobb mennyiségének fogyasztói elérését. Mielőtt megfelelő kampányt készíthetnének, a marketingszakembereknek meg kell érteniük, hogy melyik terméket értékesítik, hogyan különböztetik meg a versenytársaitól, hogy a terméket párosítani lehet-e egy másodlagos termékkel vagy termékcsaláddal is, és vannak-e helyettesítő termékek a piacon.

Az ár arra utal, hogy a vállalat mennyiért fogja eladni a terméket. Az ár meghatározásakor a vállalatoknak figyelembe kell venniük az egységköltséget, a marketing költségeket és az értékesítési költségeket. A vállalatoknak figyelembe kell venniük a versenytárs termékek árát a piacon, és azt, hogy a javasolt árpont elegendő-e ahhoz, hogy ésszerű alternatívát képviseljen a fogyasztók számára.

A hely a termék eloszlására utal. A legfontosabb megfontolások között szerepel, hogy a vállalat fizikai üzlethelyiségen, online vagy mindkét disztribúciós csatornán keresztül fogja-e eladni a terméket. Mikor a boltokban értékesítik, milyen termékmegjelenítést kapnak? Amikor online értékesítik, milyen típusú digitális termékmegjelenítést kap?

A promóció, a negyedik P az integrált marketing kommunikációs kampányra utal. A promóció különféle tevékenységeket foglal magában, például reklámozást, eladást, értékesítési promóciókat, közönségkapcsolatot, közvetlen marketinget, szponzorálást. A promóciók attól függnek, hogy a termék életciklusának melyik szakaszában van a termék. A forgalmazók megértik, hogy a fogyasztók a termék árát és forgalmazását a minőségével társítják, és ezt figyelembe veszik az általános marketingstratégia kidolgozásakor.

2017-től az internetes felhasználók kb. 40% -a havonta több cikket vásárol online. A szakértők arra számítanak, hogy az online értékesítésben az elkövetkező években hatalmas ugrás következik be.

Dél-Alföld vidéki, elsősorban hátrányos helyzetű területeinek (kis) vállalkozásaira, önálló emberi erőforrásaira, helyi önkormányzatokra és civil szervezetekre kívánjuk fókuszálni a kialakított marketingszolgáltatási csomagot.

A vidéki, kevésbé kedvező helyzetű térségek ötletgazdag vállalkozásainak is korszerű marketingismeretekre van szükségük, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat megfelelő nagyságú vevőkörhöz eljuttathassák. Fejlődőbb térségekhez hasonló evidens viszonyrendszereket itt ki kell építeni, fel kell kutatni a lehetséges partnereket. Sok esetben ezen reális igényt maguk a vállalkozások is nehezen ismerik fel, illetve, ha fel is ismerik, a marketingismeretek megszerzését bonyolult feladatnak tartják, idegenkednek tőle vagy szűkös forrásaikból nem áldoznak erre a területre a megtérülés feltételezett hiánya miatt. A vállalkozások így nem tudnak a meglévő helyzetükből, lehetőségeikből kitörni és ezt logikusan alá is tudják támasztani tudás- és forráshiányra hivatkozva.

A projekt abban kíván segíteni, hogy elérhető árfekvés mellett olyan differenciált tudásanyagot biztosítson, amelyben mind az üzleti ismeretek és az iskolázottság alacsonyabb szintjén lévők, mind a marketinget valamilyen szinten már gyakorlók új képességekhez jussanak. A projektet alkotó oktatási és médiaszolgáltatás révén a vállalkozások pszichés és kognitív képességeinek megfelelő módszertannal fejleszthetik a saját marketingképességeiket, illetve egy idő után akár saját lábra is állhatnak.

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
Európai Unió Európai Szociális Alap

Munkahely-ergonómiai ellenőrzési módszerek

Okos irodai szék
Az ülés a lehető legegészségtelenebb pozíció az emberi test számára, amely az evolúció során a felegyenesedett, dinamikus mozgás és a fekvő helyzetben történő pihenés követelményei szerint alakult ki.

Az irodai munkavégzés elterjedésével a legtöbb munkavállaló ebben a testhelyzetben kénytelen a nap nagy részét eltölteni, ami hosszútávú egészségkárosodást eredményezhet. Azonban a tudatosan beépített, mozgással töltött szünetekkel és a helyes testtartásban végzett ülő munkával minimálisra csökkenthetjük a kockázatokat. A helyes testtartásban történő ülés elengedhetetlen feltétele a megfelelően beállítható ergonomikus szék.

Cikksorozatunkban szeretnénk bemutatni azokat az ergonómiai és munkaügyi szempontokat, amelyek mentén a különböző testméretekkel és esetlegesen már meglévő gerincproblémákkal rendelkező felhasználók számára kifejlesztjük az optimális testhelyzetet biztosító irodaszéket.

_____________________

Az ergonómiai módszereken belül a munkahely ergonómiai ellenőrzések körébe tartoznak azok a vizsgálatok, amelyek hivatottak megállapítani, hogyan érvényesülnek azok a szempontok, amelyek a munkavégzés optimális feltételeit biztosítják.

Ezek a felmérések részben szakemberek által elvégzett mérésekkel, megfigyelésekkel, illetve értékelő lapok kitöltésével történik, másrészt a dolgozók által kitöltött kérdőívek adatai alapján.

A szakemberekre váró mérések kiválasztása is szakértelmet igénylő feladat, mivel több száz mérési módszer létezik.

Miért van szükség a munkahelyek ergonómiai ellenőrzésére?

A munkahelyi kockázatok az embereknek szenvedést, a munkáltatónak erkölcsi és anyagi kárt, a népgazdaságnak veszteségeket okoz, ezért kell kerülni, vagy minimálisra csökkenteni. A józan ész és a jogszabályok egyaránt előírják azt, hogy a munkáltatók értékeljék a kockázatokat és hajtsák végre a megelőző vagy ellenőrző intézkedéseket.

A megelőzéssel a kockázatok csökkenthetők, a kockázatok csökkentése és kezelése érdekében pedig intézkedniük kell a munkáltatóknak. Kártérítés megfizetésének esélyét is el lehet kerülni a megfelelő munkahelyi körülmények megteremtésével, folyamatos monitorozásával, korrekciójával.

Ezek a célok inspirálták a munkáltatókat és a kutatókat arra, hogy előremutató, innovatív tevékenységet végezzenek a humán erőforrás egészségi állapotának megőrzése érdekében.

A kutatók nagyszámú megelőző és ellenőrző intézkedést fejlesztettek ki, hogy a veszélyeket csökkentsék.

Az intézkedések sorrendjét/hierarchiáját be kell tartaniuk a munkáltatóknak és a munkavállalóknak egyaránt a munkavédelem érdekében. Enélkül a hatékonyság nagymértékben csorbát szenvedhetne, hiszen alkalmatlan területen alkalmatlan felmérő és elemző vizsgálatok nem vezethetnek hatékony eredményekhez.

A következőkben az alábbi munkahely-ellenőrzési módszereket vesszük sorra tüzetesebben:

 • szakértői vizsgálat
 • munkavállalói felmérés
 • kellemetlenségértékelő lap
 • nyomáseloszlás vizsgáló eszközök
 • számítógépes értékelés
 • pálcikamódszer, kézi anyagmozgatás
 • munkaköri terhelési index
 • gyors teljes testértékelés
 • gyors felső végtag értékelő módszer
 • CERA-értékelés

Az általunk kifejlesztett irodaszék számos értékelő módszer további költséges, időigényes alkalmazását jelentős mértékben feleslegessé teszi reményeink szerint.

Az elkövetkezendő írásunk tárgya a szakértői vizsgálat és a munkavállalói felmérés lesz.

A jelenleg legfejlettebb vizsgálati módszerek eredményét is figyelembe vevő, ergonómikusan pozícionálható irodaszékünk a Széchenyi 2020 VEKOP-8.1.1.– 15 számú, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok programból finanszírozott, „Út a munkerőpiacra” projekt keretében az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

___________________

A „SmartSeat” márkanév alatt a gerincoszlopot a lehető legkevésbé terhelő, optimális emésztési és keringési folyamatokat az egészséges testtartás révén lehetővé tevő irodaszék fejlesztését tűztük ki célul. Az egyedi mechanikai megoldásnak köszönhetően statikus, de minden irányba fokozatmentesen állítható, (gerincproblémával küzdőknél előre is) dönthető ülőlappal rendelkező, ergonomikus irodaszékünk a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú VEKOP-2.1.7-15-2016-00145 számú projekt keretében, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ:
SmartSeat – az irodai okos szék
SmartSeat – Smart office chair
SmartSeat – Intelligenter Bürostuhl

(X)

Játéktipológiák

Szenzomotoros fejlesztőjáték

A GraviTab fejlesztőjátékhoz kapcsolódó cikksorozatunkban a játék és a legkomplexebb értelemben vett emberi egészség viszonyát kívánjuk megvilágítani, külön hangsúlyozva a játék és a mentális állapotfelmérés lehetséges összefüggéseit. A játszás folyamata, mint spontán, örömteli, nem rutinszerű tevékenység, kiváló lehetőséget teremt a koncentráció, a szenzomotoros képességek, és egyéb nehezen mérhető területek vizsgálatára. A játék és a játszás képessége ideális esetben egész életében elkíséri az embert. Gyermekek esetében a szellemi és fizikai fejlődés fontos komponense. Felnőttkorban az aktív kikapcsolódás, a regeneráció lehetőségét nyújtja. Idős korban a mentális állapot megóvását segíti elő.

A játékfajták rendszerezése sokféleképpen lehetséges: a játék-jelenség tipologizálására még annál is több mód nyílik, ahány típustanát eddig megalkották, pedig a különböző tényleges idevágó rendszerezésekből nincs kevés.  A fajta-meghatározási sorok különbségei természetesen elsősorban a szempont- illetve szempontcsoport-választás különbségeiből adódnak. Léteznek olyan felosztások is, amelyek mondjuk az „ügyességi játék” kategóriáját nem is szerepeltetik így direkten, mert a fizikai ügyesség-fejlesztő, illetve az ügyességet próbáratevő játék-értéket bizonyos általánosabb kategóriákba foglalt játékcsoportoknál mintegy úgyis elkerülhetetlennek, magától értetődőnek ítélik, és inkább más határvonalakra irányítják a figyelmet. Például az észlelési csatornák, eltérő észlelési modalitások terrénumaira: vizualitás, auditivitás, kinesztézia. (A kinesztetikus érzék a mozgással összefüggő, a fizikai mozgásra vonatkozó érzék, különös tekintettel a saját mozgásra.) De lehet a tipológiában egybevontan, a főrovatok egyikeként is feltüntetni a „vizuális-térbeli és kinesztetikus játékokat”, elkülönböztetve a „nyelvi játékok” címszavú és a „stratégiai táblás játékok” címszavú – stb. – rovattól. A nyelvi játékok köre így ágazik szét: fogalmi, definíciós, verses, logikai-matematikai és egyéb számjátéki ág.  A „kognitív” (vagyis a meggondolkodtató) játék kategóriája itt éppúgy nem szerepel, mint az ügyességi játéké. Az említett fogalmi nyelvi játékok ugyanis nyilván kognitívek is, de egy sor más főrovatban szereplő játék járulékosan szintén kognitív. A pétanque-golyózás, vagy a téli olimpiai számok közé is bekerült curling esetén a játszóknál a kinesztézia és a sakk-ész jellegzetes társulása valósul meg.

               A tipológia érdekeltsége szerint sok játékfajta egyszerűen ki is marad egy adott rendszerezésből. Például ha éppen szórakoztatóipari érdekű egy játéktipologikus táblázat, a rongybabák valószínűleg nem kapnak rubrikát a mégoly tagolt áttekintésben, míg ha dominánsan gyermekpszichológiai megközelítést képvisel az adott játéktipológia, akkor egyebek közt a Las Vegas-i kínálatot bizonyára hanyagolni fogja.

              A következő alkalommal rátérünk egy bizonyos játéktipológia ismertetésére, amely rendszerezés egyben elméletet is hordoz: a gyermekjátékok pszichológiai alap-elméletét.  Az elméleti megalapozó ebben a tárgyban Jean Piaget, 20. századi svájci pszichológus volt, a középső századharmadban folytatott kutatásai, kísérletei nyomán; játékelméleti tanítása egy általánosabb szaktudományos tanításba illeszkedik, amely a kognitív fejlődés folyamatairól szól (a kognitív fejlődést nem választva el annak fiziológiai feltétel-összefüggéseitől).

A GraviTab szenzomotoros fejlesztő játék az elmélyült koncentrációt igénylő manuális tevékenység és a több felhasználót összekapcsoló digitális világ előnyeit ötvözi. A GraviTab játék hardver része egy valós, kézzel fogható ügyességi játék, amiben a felhasználó a tábla megdöntésével – a kiválasztott feladattípusnak megfelelően – egy pályarendszerben közlekedtet egy fémgolyót. A feladatok kiadását és a játék végeztével az értékelést már egy okostelefonos alkalmazás végzi. Ez teszi lehetővé a készségfejlesztő játékban a mérhetőséget, a felhasználó azonos feladattípusban elért eredményének összehasonlítását a korábbi teljesítményével, illetve a GraviTab-bel játszó kortársaival. A GraviTab szenzomotoros fejlesztő játék a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú VEKOP-2.1.7-15-2016-00162 számú projekt keretében, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

A projektről bővebb információ a Gravitab oldalon érhető el.

Gravitab sensorimotor coordination
Gravitab Sensomotorische Koordination

(X)

Megelőzni a vízválságot! – hirdeti az egyre sürgetőbb kérdést a Posta új bélyege


2019. október 15-17. között, immár harmadik alkalommal rendezik meg Budapesten a Víz Világtalálkozót (Budapest Water Summit 2019), melyhez kapcsolódóan a Magyar Posta – a korábbiakhoz hasonlóan – ismét bélyegblokkot bocsát ki. A bélyegblokk Nagy Nándor grafikusművész tervei alapján a Pénzjegynyomda Zrt.-ben készült 60.000 példányban. 

A klímaváltozás és a globális felmelegedés napjait élve egyre nagyobb figyelmet kap a víz, mely háborús konfliktusok forrása, a globális migráció mozgatórugója, egészségügyi problémák, betegségek és halálozások forrása is lehet. A Földön fogyasztásra alkalmas víz korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre és a világ várható népességnövekedése tovább fokozza a vízkészletek szűkösségét. A vízhiány, árvizek, vízszennyezés vízkrízishez vezet, melyek száma és súlyossága a jövőben fokozódhat. Ennek megfelelően a Világtalálkozó szervezői három problémakört neveztek meg, amelyekről párbeszédet kell tartani: sok víz, kevés víz, szennyezett víz. Mindezek tudatában egyre sürgetőbb a hatásos fellépés a vízkészletek megóvása érdekében.

A bélyegen a víz a „Jövő reménye” felirattal és a reményt szimbolizáló galambbal együtt jelenik meg. A blokk keretrajzán a 2019. évi találkozó szlogenje olvasható: Megelőzni a vízváltságot. A borítékon, ahogy a bélyegen is, a víz alatt látható vörös szín a veszélyre hívja fel a figyelmet, a bélyegző pedig a Földet, mint szemgolyót ábrázolja, ezzel szimbolizálva az ember és természet egységét.

A blokk megvásárolható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, a kijelölt postahelyeken és a Posta.hu -n.

Forrás: Magyar Posta

A marketing története – Iránytű a vállalkozásfejlesztéshez

„Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

A marketing korszakban megértett ötletek az ipari forradalom idején kezdődtek. A gyors társadalmi változások ideje volt a tudományos és a technológiai ipar innovációinak köszönhetően.

Az ipari forradalom idején kezdett könnyebb lenni az áruk vásárlása a fogyasztók számára. A tömegtermelés számos iparágat hozott létre, amelyek ugyanazon erőfeszítéssel foglalkoznak a növekvő fogyasztói piac igényeinek kielégítésével. A szállításhoz szükséges infrastruktúra és a tömegtájékoztatás megtartotta a helyét. Ez szükségessé tette a termelőket, hogy jobb módszereket találjanak a vásárlók számára szükséges termékek fejlesztésére, és kifinomultabb megközelítést kapjanak ezen árukról szóló tájékoztatásukhoz.

Fokozódott a verseny, a huszadik század elejétől az 1940-es évek végéig a verseny az üzleti világban intenzívé vált. A versenyképesség nélkülözhetetlen részévé vált az értékesítés növelésének szükségessége a marketing technikák felhasználásával. Értéke nőtt annak a képességnek, hogy kifejlesszen egy márkát és megfelelő módon értékesítse azt.

A verseny a termelési teljesítmény és a piaci részesedés növelésének szükségességét is elindította az összes iparágban. A marketing kezdte hangsúlyozni a disztribúciós módszereket, valamint a fogyasztói kommunikáció típusait. A cél, ami hamarosan meggyőzte a fogyasztókat, hogy az egyik vállalat által nyújtott áruk és szolgáltatások jobbak voltak, mint egy másik, ugyanazt kínáló vállalaté.

Az 1960-as évektől kezdve számos iparág piaca telítetté vált a versennyel szemben. Az ügyfelek megszerzésének és megtartásának szükségessége most szakembereket igényelt, közvetlenül a marketing területén. Ebben az időben kezdték el a vállalkozások teljes üzleti területüket arra fordítani, hogy kizárólag a vállalat termékeit vagy szolgáltatásait értékesítsék.

A marketing menedzsment ekkor fejlesztette ki a szükséges kifinomultságot, hogy az üzleti siker nélkülözhetetlen részévé váljon. A marketing vezetői elkezdtek foglalkozni a stratégiai tervezéssel. Hozzájárulásuk fontos volt a költségek meghatározásához, a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk fogyasztókhoz történő továbbításához használt módszerek meghatározásához.

A marketing világa az 1990-es években kezdett változni. Létrehoztak egy terméket vagy szolgáltatást, és azonnal kifejlesztettek egy márkát. A vállalatok rájöttek, hogy több jó minőségű termék eladására összpontosíthatnak, és jobb márkát építhetnek nekik. Ennek eredményeként a vállalatok magasabb haszonkulcson tudnak dolgozni, úgy, hogy közben a hírnevük is terjed. Emellett növelte az általuk létrehozott márka ismertségét. Néhány, saját márkanévvel rendelkező vállalat több mint 49 százalékkal tudta javítani piaci részesedését.

Az internet fejlődésével a webhelyek elengedhetetlen eszközzé váltak a kereskedelemben. Az 1990-es évek végén a szöveges alapú egyszerű vállalati weboldalak virágzottak. Eredetileg arra szolgáltak, hogy információkat szolgáltassanak a vállalat termékeiről vagy szolgáltatásairól.

Érdekesség: Az első cég, amely online marketing kampányt folytatott, a Bristol-Myers Squibb volt, amely népszerűsítette Excedrin termékét. A kampány sikeres volt, és a Bristol-Myers Squibb több tízezer nevet tudott hozzáadni ügyféllistájához.

Ennek is köszönhetően, az elmúlt 25 évben drasztikusan megnőtt az internet és a keresőmotorok marketingjének fontossága. Az elején a webes keresőmotorok nem voltak a leghatékonyabbak. A keresőmotorral történő jó rangsor megszerzése nem volt bonyolult. A keresőmotor eredményeit könnyű volt megváltoztatni, és az eredmények minősége gyenge volt.

A legjobb minőségű eredmények biztosítása érdekében a keresőmotorok megváltoztatták algoritmusaikat. A cél az volt, hogy érvényesítse a hivatkozó webhelyeket a keresőmotor által biztosított eredmények minőségének biztosítása érdekében. Most már szinte lehetetlen manipulálni a SEO rangsorolását. Amikor ezt megkísérelik, azzal veszélyezteti a cégeket, hogy márkájuk keresőmotorjainak eredményeit eltemetik.

Dél-Alföld vidéki, elsősorban hátrányos helyzetű területeinek (kis) vállalkozásaira, önálló emberi erőforrásaira, helyi önkormányzatokra és civil szervezetekre kívánjuk fókuszálni a kialakított marketingszolgáltatási csomagot.

A vidéki, kevésbé kedvező helyzetű térségek ötletgazdag vállalkozásainak is korszerű marketingismeretekre van szükségük, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat megfelelő nagyságú vevőkörhöz eljuttathassák. Fejlődőbb térségekhez hasonló evidens viszonyrendszereket itt ki kell építeni, fel kell kutatni a lehetséges partnereket. Sok esetben ezen reális igényt maguk a vállalkozások is nehezen ismerik fel, illetve, ha fel is ismerik, a marketingismeretek megszerzését bonyolult feladatnak tartják, idegenkednek tőle vagy szűkös forrásaikból nem áldoznak erre a területre a megtérülés feltételezett hiánya miatt. A vállalkozások így nem tudnak a meglévő helyzetükből, lehetőségeikből kitörni és ezt logikusan alá is tudják támasztani tudás- és forráshiányra hivatkozva.

A projekt abban kíván segíteni, hogy elérhető árfekvés mellett olyan differenciált tudásanyagot biztosítson, amelyben mind az üzleti ismeretek és az iskolázottság alacsonyabb szintjén lévők, mind a marketinget valamilyen szinten már gyakorlók új képességekhez jussanak. A projektet alkotó oktatási és médiaszolgáltatás révén a vállalkozások pszichés és kognitív képességeinek megfelelő módszertannal fejleszthetik a saját marketingképességeiket, illetve egy idő után akár saját lábra is állhatnak.

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
Európai Unió Európai Szociális Alap